Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Relacje Inwestorskie » Spółka » Kontakt » FAQ
FAQ

Gdzie można znaleźć informacje nt. portfela zleceń?


Spółka publikuje wartość porfela zleceń każdorazowo wraz z publikacją raportu bieżącego dotyczącego zawarcia znaczącej umowy / pozyskania zlecenia o znacznej wartości. Aktualna informacja nt. portfela zleceń jest również zawarta w treści raportów okresowych Emitenta.

Kiedy powinienem kupić akcje Spółki, aby otrzymać dywidendę?


Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2009 roku dywidenda za 2008 rok wynosi 0,11 złotych brutto na jedną akcję. Dniem ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy jest 27 lipca 2009 r. a dniem wypłaty dywidendy jest 14 sierpnia 2009 r. Dywidenda jest wypłacana w formie przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych. Inwestor, który chce nabyć prawo do dywidendy powinien posiadać na swoim rachunku maklerskim akcje Spółki w dniu ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, czyli 27 lipca 2009 r. W związku z obowiązującym dla transakcji akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie systemie rozliczeniowym "D+3" inwestor ten powinien kupić akcje Spółki w dniu 22 lipca 2009 r., tak, aby dzień D+3 wypadł na 27 lipca 2009 r. Dla tej transakcji poszczególne dni rozliczeniowe prezentują się następująco:

  • 22.07.2009 (środa) = D
  • 23.07.2009 (czwartek) = D+1
  • 24.07.2009 (piątek) = D+2
  • 27.07.2009 (poniedziałek) = D+3

Po sesji w dniu ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (D+3) następuje rozliczenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) transakcji zawartych na giełdzie w dniu D a inwestor, który nabył akcje na giełdzie w dniu D jest uprawniony do dywidendy z akcji Spółki.

Jaki był cel przeprowadzenia splitu akcji Spółki?


Celem dokonanego pod koniec grudnia 2006 roku podziału (splitu) akcji Spółki w stosunku 1:10 było zwiększenie płynności obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Co powinienem zrobić, aby móc  uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki?


Zgodnie z obowiązującymi spółki publiczne regulacjami prawnymi Spółka ma obowiązek publikacji informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia, co najmniej na 22 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu oraz uprawnienia przysługujące akcjonariuszom Spółki są zawarte w treści publikowanego ogłoszenia. Ogłoszenie zamieszczane jest również na stronie firmowej w zakładce Walne Zgromadzenie.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (tzw. Record Date). W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (po dniu określonym, jako Record Date) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu są podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (KDPW) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Drukuj
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony