WSKAŹNIK 2013
Grupa EP EP
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
-144,3% -156,6%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
0,12 0,12
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
5,45 5,57
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
-84,0% -87,4%