WSKAŹNIK 2012
Grupa EP EP
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
-151,5% -152,7%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
0,16 0,16
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
3,68 3,68
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
-361,1% -364,3%