WSKAŹNIK 2011
Grupa EP  EP 
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
 -5,3%  -6,2%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
 0,92  0,93
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
 0,76  0,75
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
 -4,5%  -5,3%