WSKAŹNIK 2010
Grupa EP  EP 
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
 -10,9%  -9,8%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
 1,10  1,12
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
 0,73  0,72
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
 -8,0%  -7,1%