WSKAŹNIK 2009
Grupa EP  EP 
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
 -4,9%  -3,8%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
 1,53  1,36
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
 0,64  0,59
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
 -2,8%  -2,5%