WSKAŹNIK 2008
Grupa EP  EP 
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
 6,5%  5,8%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
 1,39  1,28
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
 0,64  0,62
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
 5,1%  4,3%