WSKAŹNIK 2007
Grupa EP   EP 
Rentowność sprzedaży 
zysk netto/przychody ze sprzedaży
 5,4%  5,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
 1,68  1,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
 0,53  0,53
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
 6,4%  6,5%