WSKAŹNIK 2006
Grupa EP   EP 
Rentowność sprzedaży 
zysk netto/przychody ze sprzedaży
 -9,0%  -6,9%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
 1,17  1,17
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
 0,71  0,64
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
 -8,6%  -8,2%