WSKAŹNIK 2005
Grupa EP   EP 
Rentowność sprzedaży 
zysk netto/przychody ze sprzedaży
 2,1%  2,2%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
 1,36  1,36
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
 0,54  0,52
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
 2,5%  2,7%