WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2013
Grupa EP EP
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41.261 38.680
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35.843 -37.100
Zysk (strata) brutto -53.029 -54.266
Zysk (strata) netto -59.556 -60.580
Aktywa razem 70.896 69.327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 386.531 385.902
Zobowiązania długoterminowe 13.646 13.646
Zobowiązania krótkoterminowe 372.885 372.256
Kapitał własny -315.635 -316.575
Kapitał zakładowy 70.972 70.972
Liczba akcji 70.972.001 70.972.001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00
Pobierz dane w formacie xls