WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2012
Grupa EP EP
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 227.923 227.795
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -329.389 -332.525
Zysk (strata) brutto -338.773 -341.908
Zysk (strata) netto -345.339 -347.888
Aktywa razem 95.630 95.484
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 351.700 351.470
Zobowiązania długoterminowe 17.194 17.194
Zobowiązania krótkoterminowe 334.506 334.276
Kapitał własny -256.070 -255.986
Kapitał zakładowy 70.972 70.972
Liczba akcji 70.972.001 70.972.001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00
Pobierz dane w formacie xls