WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2011 
Grupa EP  EP
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 331.673  327.961
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16.642  -20.479
Zysk (strata) brutto -26.237  -29.951
Zysk (strata) netto -17.673  -20.471
Aktywa razem 389.459  388.984
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 295.369  292.260
Zobowiązania długoterminowe 69.892  69.891
Zobowiązania krótkoterminowe 225.477  222.369
Kapitał własny 94.090  96.724
Kapitał zakładowy 70.972  70.972
Liczba akcji 70.972.001  70.972.001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00  0,00
     
Pobierz dane w formacie xls