WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2010
Grupa EP  EP
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 313.687  308.935
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29.416  -26.637
Zysk (strata) brutto -33.793  -30.361
Zysk (strata) netto -34.303  -30.310
Aktywa razem 431.463  428.880
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 316.057  307.272
Zobowiązania długoterminowe 79.148  77.615
Zobowiązania krótkoterminowe 236.909  229.657
Kapitał własny 115.406  121.608
Kapitał zakładowy 70.972  70.972
Liczba akcji 70.972.001  70.972.001
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00  0,00
     
Pobierz dane w formacie xls