WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2009
Grupa EP  EP
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 274.151  284.833
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4.192  26.404
Zysk (strata) brutto -10.150  -7.686
Zysk (strata) netto -13.387  -10.717
Aktywa razem 471.959  428.869
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 302.013  253.727
Zobowiązania długoterminowe 103.438  82.093
Zobowiązania krótkoterminowe 198.575  171.634
Kapitał własny 169.946  175.142
Kapitał zakładowy 48.390  48.390
Liczba akcji 48.390.000  48.390.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,11  0,11
     
Pobierz dane w formacie xls