WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2008
Grupa EP  EP
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 239.905  212.100
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25.332  20.218
Zysk (strata) brutto 19.897  15.769
Zysk (strata) netto 15.340  12.377
Aktywa razem 309.444  287.654
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 197.587  178.330
Zobowiązania długoterminowe 43.383  36.408
Zobowiązania krótkoterminowe 154.204  141.922
Kapitał własny 111.857  109.324
Kapitał zakładowy 48.390  48.390
Liczba akcji 48.390.000  48.390.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,10  0,10
     
Pobierz dane w formacie xls