WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2007
Grupa EP  EP
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 232.308  231.557
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10.931  11.121
Zysk (strata) brutto 16.588  16.823
Zysk (strata) netto 12.436  12.684
Aktywa razem 193.765  193.679
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 102.354  101.989
Zobowiązania długoterminowe 16.807  16.785
Zobowiązania krótkoterminowe 85.547  85.204
Kapitał własny 91.411  91.690
Kapitał zakładowy 44.000  44.000
Liczba akcji 44.000.000  44.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00  0,00
     
Pobierz dane w formacie xls