WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2006
Grupa EP  EP
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 127.382 139.737
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8.387 -6.475
Zysk (strata) brutto -8.998 -7.178
Zysk (strata) netto -11.451 -9.631
Aktywa razem 132.513 116.955
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 93.439 75.387
Zobowiązania długoterminowe 17.676 14.457
Zobowiązania krótkoterminowe 75.763 60.930
Kapitał własny 39.074 41.568
Kapitał zakładowy 11.000 11.000
Liczba akcji 11.000.000 11.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00
     
Pobierz dane w formacie xls