WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2005
Grupa EP  EP
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 121.639 121.005
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1.275 1.387
Zysk (strata) brutto 2.759 2.911
Zysk (strata) netto 2.527 2.679
Aktywa razem 102.620 100.832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55.052 52.590
Zobowiązania długoterminowe 9.890 9.890
Zobowiązania krótkoterminowe 45.162 42.700
Kapitał własny 47.568 48.242
Kapitał zakładowy 11.000 11.000
Liczba akcji  1.100.000 1.100.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00
     
  Pobierz dane w formacie xls