Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Relacje Inwestorskie » Ład Korporacyjny
Ład Korporacyjny
Dokument Pobierz
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Ład Korporacyjny 2012
Ład Korporacyjny 2008
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012
Ład Korporacyjny 2008
Regulamin Komitetu Audytu
Regulamin Komitetu Audytu
Regulamin Komitetu Wynagrodzeń
Regulamin Komitetu Audytu
Statut Spółki
Statut Spółki
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Regulamin Zarządu


Energomontaż-Południe SA stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 r.

Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W obrębie Rady Nadzorczej Spółki funkcjonują dwa komitety: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń. W zakresie zadań i funkcjonowania ww. komitetów jest stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych [...]. Komitety funkcjonują na bazie regulaminów zamieszczonych w tabeli powyżej. W skład Komitetu Audytu wchodzą członkowie niezależni od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Wśród tych osób znajdują się członkowie posiadający stosowne kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Wszystkie osoby nadzorujące Spółkę złożyły oświadczenia, z których wynika iż trzy osoby nadzorujące posiadają przymiot faktycznej niezależności od akcjonariuszy mających prawo do wykonywania nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe trzy osoby nadzorujące są powiązane z głównymi akcjonariuszami. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej jest stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie jest uznawana za spełniającą kryteria niezależności. Oświadczenia osób nadzorujących dotyczące powiązań z akcjonariuszami firmy są dostępne w siedzibie Spółki.

Zarząd stanowi organ wykonawczy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Kierując się interesem Spółki określa strategię oraz główne cele działania Spółki, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba również o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Drukuj
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony