Energomontaż Laureat konkursu Złota Strona Emitenta - V EdycjaNagroda Ministra Skarbu Państwa dla Energomontaż-Południe SA  Wyniki I etapu Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA VI
HomeKontaktMapa serwisuPomoc English version
Jesteś tutaj: Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Bieżące
Bieżące
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie modernizacji części ciśnieniowej dla kotłów B1-B7 GDFSUEZ w Elektrowni Połaniec

Raport bieżący nr: 45/2013
Data raportu: 22.11.2013

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie modernizacji części ciśnieniowej dla kotłów B1-B7 GDFSUEZ w Elektrowni Połaniec

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2012 z dnia 5 października 2012 r., w którym informowano o zawarciu znaczącej umowy na wykonanie modernizacji części ciśnieniowej dla kotłów B1-B7 GDFSUEZ w Elektrowni Połaniec (Umowa), Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 listopada 2013 r. zostało podpisane trójstronnie porozumienie pomiędzy Konsorcjum firm w skład, którego wchodzi Emitent oraz podmiot od niego zależny - ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o. (Wykonawca), i RAFAKO S.A. (Zamawiający).
Zgodnie z treścią porozumienia strony zgodnie postanowiły, iż przedmiotowa Umowa zostanie rozwiązana z dniem 30 listopada 2013 roku.
Stronom nie przysługuje prawo do dochodzenia od siebie jakichkolwiek kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy, ani prawo do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zamawiającemu nie będzie również przysługiwało prawo dokończenia realizacji Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy należne mu wynagrodzenie z tytułu prac wykonanych do dnia 30 listopada 2013 roku w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej za te prace faktury VAT i nie będzie uprawniony do dokonania jakichkolwiek potrąceń z należnościami Wykonawcy dotyczącymi prac objętych Umową.
Zgodnie z warunkami porozumienia Wykonawca zobowiązał się względem Zamawiającego do realizacji wszelkich obowiązków związanych z gwarancją i rękojmią, a wynikających z Umowy i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie tych roszczeń wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania.

Zgodnie z szacunkami Spółki wartość prac pozostałych do wykonania w ramach rozwiązywanej na mocy porozumienia Umowy jest znacząca i wynosi ok. 26,1 mln zł netto, co spełnia stosowane przez Emitenta kryterium uznawania umów za znaczące.

Konsekwencją rozwiązania umowy jest zmniejszenie przychodów i portfela zleceń Emitenta.

Spółka uznaje umowy za znaczące przyjmując kryterium 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki:

Raport bieżący nr 45/2013
0,12 MB
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony